Công khai CL
   Công khai chất lượng giáo dục
Quy chế công khai năm học 2013-2014 - 04:20:54 PM | 29/04/2014

PHÒNG GD& ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN PHƯỚC TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/QĐ-MNPT

Phước Tiến, ngày  26  tháng 9  năm 2013

      

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế công khai

của trường Mầm non Phước Tiến

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TIẾN

 

          Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục& Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

 

          Căn cứ Công văn số 1658/GD&ĐT ngày 22/12/2009 của Phòng Giáo dục&Đào tạo Nha Trang về việc triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009;

 

          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 07 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành “Quy chế công khai tại trường Mầm non Phước Tiến về việc thực hiện công khai tại các cơ sở giáo dục.

 

Điều 2. Các đoàn thể trong nhà trường, tổ hành chính, tổ chuyên môn và toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Phước Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Lưu : VT.

 

           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

       Huỳnh Thị Mỹ Phương

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN PHƯỚC TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục Mầm non Phước Tiến

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42./QĐ-MNPT ngày 26  tháng 9  năm 2013

của Hiệu trưởng trường Mầm non Phước Tiến)

 

 
 

 

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

* Quy chế này quy định về thực hiện công khai của trường Mầm non Phước Tiến, theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* CB-GV-NV và các bậc phụ huynh trường Mầm non Phước Tiến chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai

1. Thực hiện công khai cam kết của trường Mầm non Phước Tiến về chất lượng giáo dục, công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu chi tài chính để phụ huynh, CB-GV-NV của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai

1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này. 

2. Thông tin được công khai tại trường Mầm non Phước Tiến trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

 

 

 

 

 

 

 

Chương II


THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC

MẦM NON PHƯỚC TIẾN

Điều 4: Nội dung công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo Biểu mẫu 01- trong phụ lục của quy chế).

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ em nhóm ghép, số trẻ em học một hoặc hai buổi/ngày, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02- trong phụ lục của quy chế).

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 - trong phụ lục của quy chế).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

a) Tình hình tài chính của trường :

- Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính.

     - Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

b) Học phí và các khoản thu khác từ học sinh: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

 

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng trực trưa,; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiếm toán Nhà nước.

Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này:

a) Gửi công khai về trang thông tin điện tử của Phòng giáo dục Nha Trang vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

b) Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Bất cứ lúc nào trường hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:

a) Đối với trẻ mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

b) Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại trường : phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

 

 

 

 

 

 

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra  trước 30 tháng 9 hàng năm.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của trường.

4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

a) Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai, các tổ chuyên môn và nhân viên  trong nhà trường

- Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như đã được phân công trong Quyết định

số .... /QĐ-MNPT ngày 26/9/2013 của Hiệu trưởng trường Mầm non Phước Tiến.

 

- Các tổ chuyên môn và toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị  Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi. Quy chế sửa đổi có hiệu lực thi hành khi có quyết định thay thế./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- PGD;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

                                                                                       Huỳnh Thị Mỹ Phương

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013-2014 TẠI TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TIẾN

      (Kèm theo Quyết định số 43 /QĐ-MNPT  ngày 26/9/2013 V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai của trường MN Phước Tiến - Thành phố Nha Trang)

 

Số

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Nhiệm vụ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Phương

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 - Phụ trách chung về chất lượng, điều kiện giáo dục; Tổ chức thực hiện; Tổ chức công khai theo thời điểm qui định (tháng 6 hàng năm); báo cáo các cấp, phụ huynh, hội đồng nhà trường. 

Tổ chức học tập, triển khai nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong HĐ sư phạm nhà trường.

Xem xét, tổng hợp nội dung công khai từ các ủy viên và xây dựng quy chế công khai của trường Mầm non Phước Tiến theo yêu cầu củaThông tư.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế.

- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai  cho cơ quan chỉ đạo

 

 

2

 

 

Nguyễn Thị Liên Phương

 

 

Phó hiệu trưởng

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện qui chế công khai về cơ sở vật chất, công khai chất lượng nuôi dưỡng.

- Tham mưu, giúp việc cho HT công khai toàn bộ nội dung CLGD năm hiện tại và  phương hướng công khai CLGD  năm tiếp theo (2013-2014 và 2014-2015).

 

3

 

 

4

 

5

 

Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

Phan Thị Phương

 

Hồ Thị Lượng

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

TTCM

 

UVTTND

 

 

 

- Tham mưu, giúp việc cho HT xây dựng và tực hiện qui chế công khai về CSVC, công khai chất lượng nuôi dưỡng.

- Tham mưu, giúp việc cho HT công khai toàn bộ nội dung CLGD hiện tại và  phương hướng công khai CLGD năm tiếp theo (2013–2014 và 2014–2015).

- Giám sát kiểm tra theo dõi quy chế  dân chủ, qui chế nhà trường.

 

 

6

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 

Kế toán

-  Kiểm tra, tham mưu cho HT  việc thực hiện công khai tài chính.

Tham mưu, giúp việc cho HT xây dựng và thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ.

Công khai tài chính của bếp ăn tập thể hàng ngày trong năm học 2013- 2014.

 

                                                                             Phước Tiến, ngày 26 tháng 9 năm 2013

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                   

        

 

PHÒNG GD& ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN PHƯỚC TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/QĐ-MNPT

Phước Tiến, ngày  26  tháng 9  năm 2013

      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo quy chế công khai

của trường Mầm non Phước Tiến

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TIẾN

 

          Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

 

          Căn cứ Công văn số 1658/GD&ĐT ngày 22/12/2009 của Phòng Giáo dục& Đào tạo Nha Trang về việc triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009;

 

          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 07 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo “Quy chế công khai tại trường Mầm non Phước Tiến  gồm các ông ( bà) có tên sau:

1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Phương               -  Hiệu trưởng        - Trưởng ban;

2. Bà  Nguyễn Thị Liên Phương - P.Hiệu trưởng      - Phó ban;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang               - Chủ tịch CĐ        - Ủy viên; 

4. Bà Phan Thị Phương                       - Tổ trưởng CM     - Ủy viên;

5. Bà Hồ Thị Lượng                            - UVTTND           - Ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy            - Kế toán               - Ủy viên.

 

Điều 2. Các ông (bà) có tên trên có trách nhiệm chỉ đạo phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Phước Tiến thực hiện quy chế công khai tại đơn vị theo qui định.

 

Điều 3: Các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận :

- Lưu : VT

 

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                              Huỳnh Thị Mỹ Phương

 

          

 

  Các bài viết cũ hơn
    Đăng thử nghiệm   - 13/01/2013
    Đăng thử nghiệm   - 13/01/2013

Đang online: 12
Hôm nay: 23
Hôm qua: 25
Tuần này: 100
Tuần trước: 152
Tháng này: 7,789
Tháng trước: 7,937
Tất cả: 109,086