Hoạt động trường
   Giáo dục
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên - 08:48:05 PM | 26/01/2013
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Học kỳ I năm học 2012-2013

Thời gian

Nội dung thực hiện

Ghi chú

*THÁNG 8/2012

 

- Thăm lớp, động viên GV sáng tạo việc trang trí lớp, vệ sinh toàn trường.

- Tổ chức cho tổ GV học chuyên môn tập huấn hè theo các chuyên đề phòng tổ chức triển khai và thảo luận những vấn đề còn thắc mắc cùng giáo viên.

- Đôn đốc GV khối lớp lớn chuẩn bị tốt kịch bản “Ngày hội đến trường của bé”.

- Lên kế hoạch mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, đồ dùng đồ chơi theo khối, lớp

- Nhắc nhỡ các GV ân cần niềm nở đón tiếp các cháu học sinh 27/8/2012 ngày tựu trường của bé..

- Động viên các giáo viên tham khảo đọc các tài liệu về chuyên môn nhằm nắm bắt và thực hiện chuyên môn sáng tạo.

- Tổ chức thực hiện Xây dựng môi trường giáo dục trong trường Mầm Non; Lồng chuyên đề:”Tiếp tục thực hiện chương trình MN mới ra diện đại trà”.  Các GV tại các nhóm /lớp lên kế hoạch dự kiến các chủ đề, thời gian, GV nộp về phòng chuyên môn. BGH xem và duyệt… vào ngày 25/8/2012. Trang trí lớp, làm bảng biểu đúng chủ đề chủ điểm, tạo môi trường hoạt động cho trẻ theo tiêu chí “ trường học thân thiện- lớp  xanh sạch đẹp”

- Triển khai tập huấn hè tháng 8/2012.

 

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

*THAÙNG 9/2012

- Hoàn thiện việc trang trí lớp, taïo moâi tröôøng hoïat ñoäng thaân thieän xanh saïch ñeïp trong và ngoài lớp học.

- Phân công các bộ phận chuẩn bị tốt ngày khai giảng “Ngày hội đến trường của Bé” 05/9/2012 và nhận cháu.

- Dự kiến 02tuần đầu tháng 9 ( 5/9->15/9/2012) các khối lớp ổn định nề nếp lớp, cho các cháu làm quen với các ký hiệu, đồ dùng cá nhân trẻ, môi trường trong và ngoài lớp học…

- Dự kiến vào chương trình bắt đầu từ 17/9/2012.

- Tổ GV viết kịch bản “Vui hội trăng rằm”

- Mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ , 1 trò chơi và các nguyên vật liệu để trình bày mâm cỗ trung thu (thi có chấm điểm xếp loại- khen thưởng)

- Dự kiến duyệt kế hoạch: các cô nộp trước 01 tuần, các tổ trưởng, tổ phó duyệt và nộp về phòng chuyên môn vào ngày 05/9/2012

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

 

- Trieån khai vaø thaûo luaän chuyeân ñeà “Phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi”  toå GV theo lịch của nhà trường. Phân công giáo viên  phối hợp cùng với Hiệu trưởng phụ trách hồ sơ công tác phổ cập: Cô Trâm, Các giáo viên còn lại cùng hỗ trợ.

- Döï kieán kieåm tra chuyên đề vệ sinh chăm sóc (Tổ chức giờ ăn) cô Hồ Thị Lượng.

- Dự kiến tổ trưởng, tổ phó kiểm tra sổ sách cô và cháu vào ngày 21/9 và nộp về phòng chuyên môn vào ngày 25/9

- Họp chuyên môn cuối tháng theo lịch của  nhà trường thảo luận chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông trong trường Mầm non”, GV tháo gỡ những thắc mắc, góp ý kiến các HĐ lên chuyên đề vệ sinh.

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

*THAÙNG 10/2011

 

- Cùng với nhà trường döï giờ,ø kieåm tra thăm lớp caùc hoïat ñoäng, chuyeân ñeà theo keá hoaïch nhaø tröôøng.

- Tiếp tục duyệt kế họach soạn giảng  giáo viên.

- Họp chuyên môn giữa tháng 10 trieån khai vaø thaûo luaän chuyeân ñeà “Giáo dục an toàn giao thông trong trường mầm non;”, lên tiết thí điểm döï kieán coâ Traâm- lôùp MGL cho taát caû caùc giaùo vieân toaøn tröôøng tham döï vaø coù ruùt kinh nghieäm.

- Họp chuyên môn cuối tháng theo lịch của  nhà trường thảo luận việc thực hiện chuyên đề hoạt động “Giáo dục an toàn giao thông trong trường mầm non”,  cùng GV tháo gỡ những thắc mắc về chuyên môn trong quá trình thực hiện.

- Duyệt sổ sách kế hoạch các GV lên ca, sổ sách cô và cháu 01/11/2012 lớp Bé, 03/11/2012 lớp Nhỡ 04/11/2012 khối lớn, ngày 5/11 sổ điểm danh các lớp.

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

*THAÙNG 11/2011

 

- Tiếp tục tổ chức thi xây dựng giáo án điện tử, thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, sưu tầm, sáng tác các trò chơi dân gian… thi caáp tröôøng, ngày dự thi theo lịch nhà trường.

- Trieån khai lại  một số chuyeân môn về các hoạt động GV thắc mắc nhằm giúp GV thực hiện tốt hoạt động tham gia hội thi giáo án điện tử hay, sáng tạo cấp trường.

- Trieån khai chuyeân ñeà “Tổ chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ”, toå GV theo lịch họp giữa tháng của nhà trường, dự kiến lên tiết thí điểm cô Hoa- MGN, Cô Trang MGB, Cô Loan MGL

 - Duyệt sổ sách kế hoạch các GV lên ca, sổ sách cô và cháu 01/12/2012 lớp lớn , 03/12/2012 lớp Bé 04/12/2012 lớp nhỡ, ngày 5/12,2012 sổ điểm danh các lớp.

 

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua các giáo án dự thi sáng tạo, hay, chọn bồi dưỡng lại làm giáo án thí điểm cho các giáo viên học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau và đóng tập các bài thơ bài hát tự sáng tác hoặc sưu tầm hay lưu hành nội bộ tại trường…

- Họp chuyên môn cuối tháng theo lịch của  nhà trường thảo luận về chuyên đề “Tổ chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ” và tháo gỡ những thắc mắc cùng GV.

 

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

*THAÙNG 12/2012

 

- Triển khai đánh giá Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi cho khối lớn.

- Triển khai chuyên đề “Giáo dục âm nhạc” trong quá trình thực hiện giảng dạy, trao đổi 01 số vấn đề trong chuyên môn còn vướng mắc, dự kiến lên hoạt động “ Giáo dục âm nhạc” thí điểm cô Phương- MGL, Cô Dung MGN, Cô Loan MGL

- Phổ biến lại chuyên đề tổ chức giờ ăn cho trẻ, cô Phụng- MGL, Cô Hoa MGN lên tiết thí điểm cho toàn trường dự.

- Döï giôø thaêm lôùp theo keá hoaïch nhaø tröôøng

- Họp chuyên môn cuối tháng thảo luận chuyên đề “ giáo dục âm nhạc” đã thực hiện, tháo gỡ những thắc mắc trong chuyên môn.

- Duyệt kế hoạch soạn giảng các cô và sổ sách cô và cháu, ngày 03/01/2013 lớp Nhỡ bé, 04/01/2013 Lớp lớn,  05/01/2012 lớp Bé,  06/01/2012 sổ điểm danh các lớp

 

Mỗi tháng họp chuyên môn 02 lần

Phước Tiến, ngày 29 tháng 08 năm 2012

        Hiệu Trưởng                                                       Người lên kế hoạch

Huỳnh Thị Mỹ Phương                                              Nguyễn Thị Liên Phương

 

 

 

  Các bài viết mới hơn
    MỪNG NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017- 2018   - 14/09/2017
    Triển khai thực hiện chuyên đề   - 26/01/2013
    Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi   - 26/01/2013

Đang online: 33
Hôm nay: 49
Hôm qua: 25
Tuần này: 126
Tuần trước: 152
Tháng này: 7,815
Tháng trước: 7,937
Tất cả: 109,112